مرکز اسناد و تحقیقات علمی معماری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      معرفی
 


  احمد دانایی نیا
دکترای مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی


سمت: رئیس مرکز پژوهش معماری و شهرسازی

تلفن:55913175
پست الکترونیکی:
danaeinia@kashanu.ac.ir

 
زهرا شریف فر
مهندسی تکنولوژی معماری


سمت:کارشناس مرکز اسناد

تلفن:55913139